TÜRKİYE FELSEFE KURUMU DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

( 18 Mart 2017 Tarihli Genel Kurulda Değiştirilen Metin)

 

BÖLÜM I

 

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı

DERNEĞİN ADI:

 

MADDE 1-      Felsefenin Türkiye’de güçlenmesine katkıda bulunmak ve felsefe alanında ve ilgili alanlarda çalışanlar arasında işbirliğini sağlamak için TÜRKİYE FELSEFE KURUMU DERNEĞİ adıyla bir dernek kurulmuştur.

 

DERNEĞİN MERKEZİ:

 

MADDE 2-      Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

 

DERNEĞİN AMACI:

 

MADDE 3-      Türkiye’de felsefî düşüncenin gelişmesine ortam hazırlamak; eğitim, bilim, sanat ve kültür etkinliklerinin felsefî bir temele dayanması gerekliliğinin bilinçlendirilmesine ve bu temelin atılmasına yardımcı olmak; felsefe eğitiminin çağın koşullarına uygun biçimde gerçekleşmesine yardımcı olmak ve Türkiye’de felsefe alanında yapılan çalışmaları dünyaya tanıtmak Derneğin amacıdır.

 

MADDE 4-      Dernek bu amacına ulaşmak için aşağıdaki konularda çalışmalarını sürdürür:

 

A-    Araştırmalar düzenler, düzenletir,

B-     Felsefe ve ilgili dallarda yapılan çalışmaların sonuçlarını değişik tür yayınlarla açıklar, görüşler ve öneriler getirir,

C-     Ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve çalışmaları izleyerek sonuçlarından yararlanılmasını sağlar, bilgi kaynakları kurar, bu konulardaki çalışmalarda işbirliğinde bulunur,

D-    Felsefî bir temele dayanma gerekliliği duyulan plânlamalar için raporlar hazırlar,

E-     Konuşmalar, konferans, seminer, sempozyum ve benzer türde toplantı ve çalışmalar düzenler, bu tür çalışmalara katılır,

F-      “Felsefe Günleri”, “Felsefe Haftası” ve “Felsefe Olimpiyadları”nı düzenleyerek çalışmaların benimsenip yayılmasını sağlar,

G-     Felsefecilerin yetişmesi ve güçlenmesi için gerekli çabalara girişir, olanaklar sağlar,

H-    Amaçta belirtilen konularda resmî makamlar ile bilim ve öğretim kuruluşlarına yardımcı olur,

İ-       Dernekler Kanununun ilgili maddeleri ve koşulları yerine getirilerek, Tüzüğün öngördüğü düzen ve gereklere uygun şekilde, benzer ve ilgili yabancı kuruluşlarla ilişki kurar, yasal izinler alınırsa birlikte çalışmalar yapar, toplantılara katılır, uzmanlar ve konuklar çağırır, temsilciler gönderir,

J - Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak ve ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadî, ticarî ve sanayî işletmeler kurar ve işletir.

 

MADDE 5-      Dernek siyasetle ve yukarıda sözü edilenlerden başka hiçbir konuyla uğraşmaz.

 

BÖLÜM II

 

Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

 

DERNEĞİN ÜYELERİ:

 

MADDE 6-      Derneğin iki tür üyesi vardır:

A-    Asıl üye

B-     Fahri üye

 

ASIL ÜYELİK KOŞULLARI:

 

MADDE 7-      Derneğe asıl üye olabilmek için:

A-    Medenî hakları kullanma yeterliliğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,

B-     Türk Ceza Kanunu uyarınca kamu haklarından yasaklanmış ve kısıtlı olmamak,

C-     Ağır hapis cezasına, taksirli suçlar dışında beş yıldan çok hapis cezasına, yüz kızartıcı ya da Dernekler Kanununun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarıyla adı geçen Kanuna aykırı eylemleri işlemek suçlarından birinden kesin biçimde hüküm giymemiş olmak,

D-    Felsefe alanında araştırma ya da başka alanlarda felsefî bir temele dayanan araştırma yapmak, yayın sahibi olmak,   

E-     Derneğin tüzüğünü benimsediğini ve 100 TL giriş ödentisi ile 100 TL ile 1000 TL arasındaki yıllık ödentiyi ödeyeceğini bildirerek, iki üyenin önerisini taşıyan dilekçe ile Derneğe başvurmak,

F-      Yönetim Kurulunun kararıyla üyeliğe kabul edilmek gerekir.

 

Dernekler Kanununun ilgili maddesiyle üyelikleri müsaadeye bağlı tutulanların bu müsaadeyi başvurularına eklemeleri zorunludur. Türk vatandaşı olmayanların ayrıca ikâmet belgelerini de vermeleri gerekir. Fahrî üye olacak yabancı uyruklular için ikâmet belgesi aranmaz.

 

Derneğin Yönetim Kurulu bir başvuranı üyeliğe kabul edip etmemekte serbesttir. Ancak, başvuruyu olumlu ya da olumsuz olarak altmış gün içinde karara bağlamak ve sonucu dilekçe sahibine yazıyla bildirmek zorundadır.

 

FAHRÎ ÜYELİK:

 

MADDE 8-      Derneğe fahrî üye olabilmek için:

A-    Felsefe konusunda ya da ilgili alanlarda yurt içinde veya uluslararası alanda çalışma ve çabalarıyla tanınmış bulunmak,

B-     Derneğe önemli yardımları geçmiş, çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak,

C-     Asıl üyelik koşullarını taşımak,

D-    Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmek gerekir.

 

Fahrî üyeler Genel Kurula katılıp söz alabilirlerse de, oy hakları yoktur. Ödenti vermek isteklerine bağlıdır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

 

MADDE 9-      Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olan üyeler, Dernek üyeliğinden çıkmış olurlar. Ayrılma tarihine kadar olan ödentilerden sorumludurlar. Ayrılanların tekrar üyeliğe başvurmalarında Tüzüğün 7. ve 8. maddeleri yeniden göz önünde tutulur.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

 

MADDE 10-    Aşağıdaki durumların varlığında Yönetim Kurulu kararıyla üyelik kaydı silinir:

A-    Üyelik koşullarının sonradan yitirilmesinde,

B-     Ödenti borcunun yazılı bildirimini taahhütlü olarak almış bulunmasına karşın iki yıl süreyle ödememe halinde,

C-     Derneğin amacına aykırı davranmak, yöneticilerin yetkilerini kullanıp görevlerini yerine getirmelerine güçlük çıkarmak, çalışma düzenini bozmak, sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunmak ve Dernekler Kanununa aykırı eylemleri nedeniyle Onur Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmada.

 

Yönetim Kurulu kararına karşı üyenin ilk toplanacak Genel Kurula yazıyla itiraz hakkı vardır. Genel Kurul bu durumda konuyu gündeme alıp görüşmek (isterse, üyeyi dinlemek kararı da verebilir) zorundadır. Genel Kurulun kararı kesindir.

 

BÖLÜM III

 

Derneğin Organları, Kuruluşları, Yetki ve Görevleri

 

DERNEĞİN ORGANLARI:

 

MADDE 11-    Derneğin organları şunlardır:

A-    Genel Kurul,

B-     Yönetim Kurulu,

C-     Denetim Kurulu,

D-    Onur Kurulu

 

GENEL KURUL:

 

MADDE 12-    Genel Kurul, Derneğin en yetkili ve en üst organı olup asıl üyelerden oluşur ve iki yılda bir, Şubat ayında Ankara’da toplanır. Üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilân edilerek toplantıya çağrılır. Adlarına ayrıca e-postayla veya taahhütlü mektupla çağrı duyurusu gönderilir. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden başlayarak en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya ilk toplantıdaki koşul ve yöntemle yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNTEMİ ve KARAR YETER SAYISI:

 

MADDE 13-    Genel Kurul iki biçimde toplanır:

A-        OLAĞAN TOPLANTI, 12. maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunun çağırdığı ve düzenlediği toplantıdır. Gündemini Yönetim Kurulu saptar. Gündem dışı konuların görüşülebilmesi, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı görüşme istemini Genel Kurul Başkanlığına vermesine bağlıdır. Bu durumda önergede istenen konunun gündeme alınıp görüşülüp karara bağlanması zorunludur. Bunun dışında, gündemde yer almayan konular görüşülemez.

B-        OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI, Yönetim ya da Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı istemi üzerine en geç bir ay içinde, Yönetim Kurulu tarafından çağrısının yapılması zorunlu Genel Kurul toplantısıdır. Kanuna uygun çağrı yerine getirilmezse, Denetim Kurulu ya da olağanüstü toplantıyı isteyen üyelerden birsinin başvurusu üzerine Ankara Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyelerinden üç kişilik bir kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü toplantılar için de Tüzüğün 12. maddesi uygulanır.

 

MADDE 14-    Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını koyarak toplantıya girerler. Toplantının başlayabilmesi için, Tüzüğe göre, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması zorunludur. Bu durum bir tutanakla saptanır. İlk toplantıya yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından çok üyenin katılması gerekir. Yeter sayının sağlandığı bir tutanakla saptanarak toplantı başlatılır. Toplantıyı Dernek Başkanı olan Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar. Açılıştan sonra, açık oyla, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üye yetki belgesini vermek suretiyle, bulunmayan bir üye yerine oy kullanamaz. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Genel Kurul Başkanıyla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna bir belge karşılığında teslim edilir.

 

GENEL KURULUN YETKİ ve GÖREVLERİ:

 

MADDE 15-    Aşağıdaki hususlar Genel Kurulun yetki ve görevi içindedir:

A-      Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,

B-      Dernek tüzüğünü değiştirmek, giriş ödentisi ile yıllık ödentileri belirlemek,

C-      Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşüp Yönetim Kurulunu aklamak ya da yargı yolunu kararlaştırmak,

D-      Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut taşınmaz malların satılmasına, başka türlü kullanıp yararlanmaya karar ve bu konularda borçlanmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

E-       Derneğin federasyona katılması ya da ayrılması için karar almak,

F-  Derneğin uluslararası ilgili kuruluşlara katılmasını, bunlardan ayrılmasını ve bunlarla sürekli işbirliği yapmasını kararlaştırmak veya bu konularda Yönetim Kurulunu yetkili kılmak,

G-      Derneğin feshine karar vermek,

H-      Üyelikten çıkarma kararlarını kesinleştirmek,

İ-      Kanunlarda ve tüzükte Genel Kurulca yapılması öngörülen görevleri yerine getirmek.

 

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, YETKİ ve GÖREVLERİ:

 

MADDE 16-    Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üyeler arasında gizli oyla seçilen 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelikte boşalma sırasında oy sırasına göre yedek üye göreve çağrılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekilir.

 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 

A-    Dernek Başkanını seçmek, Derneği temsil etmek ya da bu hususta birine, birkaçına yetki vermek, Derneğe vekil tutulmasını kararlaştırmak,

B-     Üyeliğe almaya karar vermek ve 10. maddenin c bendinde belirtilenlere göre üyelikten çıkarılmaya karar vermek,

C-      Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, gelecek çalışma dönemi bütçe tasarısını hazırlayıp genel kurula sunmak, Genel Kurulca saptanan ödentileri toplamak,

D-    Genel Kurula sunulacak çalışma raporunu, çalışma programlarını hazırlamak, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Denetim Kurulunun kararlarını uygulamak ve bu organın çalışmaları için gerekli koşulları hazırlayıp yardımcı olmak,

E-     Yükümlülük altına girmek, yayınlanacak eser ve yapılacak araştırmalar ile çalışmaları denetlemek, tüzel kişilik ilişkilerini sağlamak, gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek,

F-      Dernek bütçesinde bölümler ve maddeler arasında aktarma yapmak, yeni bölüm ve maddeleri açmak, gelirleri kabul edip, giderleri onaylamak,

G-    Dernek yazmanını ve saymanını seçmek,

H- Dernek görevlilerini almak, çıkarmak, bütçeye göre maaş ve ücretlerini saptamak,

İ-    Genel Kurulda ve Yönetim Kurulunda alınan önemli kararları üyelere duyurmak,

J-       Dernek Tüzüğünün ve ilgili kanunların verdiği görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yönetim Kurulundaki boşalmaların doldurulamaması ve Kurulun dağılması durumunda Dernekler Kanununun ilgili maddesi uygulanır.

GÖREV BÖLÜMÜ:

MADDE 17: Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla ve salt çoğunluğun oyuyla Dernek Başkanını, Dernek Yazmanını ve Dernek Saymanını seçer.

 

BAŞKAN, Derneği temsil eder, tüm resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile kurullarda ve yargı organlarında Dernek adına yer alır ya da yerine vekil atayabilir. Dernek çalışmalarının yasalara ve tüzük kurallarına göre uygunlukla yürümesini sağlar, çalışmaları gözetler ve yönetir.

 

YAZMAN, Derneğin ve Yönetim Kurulunun yazı işleriyle, özellikle iç yönetiminden sorumludur. Defter ve kayıtların tutulmasını, görevlilerin çalışmasını yönlendirir, işlemlerin sonuçlanmasını sağlar.

 

SAYMAN, Derneğin gelir ve gider işlemlerinden önde gelen sorumludur. Bunların işlenmesinde, Bütçe tasarısının hazırlanmasında, taşınır ve taşınmaz malların korunup geliştirilmesinde başlıca görevi yapar, kayıtları tutar ya da tutturur. Hesap raporunu hazırlar. Akçalı işlerin Yönetim Kurulu temsilcisidir.

 

DENETİM KURULU:

 

MADDE 18-    Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Kurul, üyelerinden birini Başkan seçer.

 

Denetim Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 

ONUR KURULU:

 

MADDE 19-    Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda bir üye Başkan, bir üye de Yazman seçilir. Kurul, incelemelerini dosya üzerinden yapar, gerekirse başvuranı, Yönetim Kurulu temsilcisini ve tanıkları dinleyebilir. Onur Kuruluna sevk edilen üyenin yazılı ya da sözlü savunmasını almadan, savunma alma olanağının kalmadığını saptamadan karar veremez.

 

SEÇİM SONUÇLARININ YÖNETİME BİLDİRİLMESİ:

 

MADDE 20-    Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Dernek Başkanı tarafından; Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve konutları Valiliğe yazı ile bildirilir.

 

MADDE 21-    Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için, gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu çeşitli kollar ve komiteler kurabilir, kaldırabilir. Bunların çalışmalarını yönlendirecek yönergeler Yönetim Kurulunca hazırlanır.

BÖLÜM IV

Derneğin Gelirleri

DERNEK GELİRLERİ:

MADDE 22-    Derneğin Gelir Kaynakları:

A-    Üyelerin Genel Kurulca saptanan ya da saptanması belli sınırlar içinde Yönetim Kuruluna bırakılan giriş ödentileri ile aylık ödentileri,

B-     Dernek tarafından düzenlenen çalışmalardan sağlanan gelirler,

C-     Dernek mallarından sağlanan gelirler,

D-    Bağış ve yardımlar, ayrıca 2860 Sayılı Kanuna uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

E-     Yayın, piyango, sanat, kültür ve eğlence gösterileri ile çalışmalarından sağlanan gelirler, bilimsel toplantı ve tüzüğe uygun çalışmaların gelirleri, ilgili makamların izniyle sağlanan iç ve dış kaynaklı öbür gelirlerdir.

F-      Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az % 80’i tüzükte öngörülen amaçlara ayrılır ve harcanır.

DEFTERLER:

MADDE 23-    Derneğin tuttuğu defterler şunlardır:

A-    Üye kayıt defteri,

B-     Karar defteri,

C-     Evrak kayıt defteri,

D-    İşletme hesap defteri

E-     Demirbaş defteri.

 

Defter tutma esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin iktisadi işletme kurması durumunda, bu iktisadi işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

BÖLÜM V

Son Kurallar

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 24-    Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğuyla alınır.

 

DERNEĞİN FESHİ:

 

MADDE 25-    Dernek, Genel Kurul kararıyla her zaman feshedilebilir. Ancak, toplantı gündeminde bu konunun bulunması ve toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3’ünün hazır olmaları zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar, toplantıya katılanların 2/3ünün oyuyla alınabilir.

 

TASFİYE:

 

MADDE 26-    Genel Kurulca Derneğin feshi kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Felsefe Kurumu Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce finansbank kredi kartı derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı’na belirlenen yere devredilir. Fesih kararı alındığı tarihte Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı’nın yasal varlığının sona ermiş olması halinde, mal ve hakların devredileceği yer Genel Kurulca belirlenir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve finansbank kredi kartı başvurusu intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

UYGULANACAK KURALLAR:

 

MADDE 27-    Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle Dernekler Kanunu, daha sonra Medenî Kanun uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa, ilgili düzenlemelerden yararlanılarak Genel Kurul kararıyla sonuca varılır.

 

MADDE 28-    Derneğin adındaki “TÜRKİYE” sözcüğü, 5 Kasım 1979 günlü ve 16800 sayılı Resmî Gazetenin 6. sayfasında yayımlanan 24.9.1979 günlü ve 7/18147 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kullanılmaktadır.

 

MADDE 29- Dernek, Bakanlar Kurulunun 28.10.1997 tarihli ve 97/10158 sayılı kararıyla “kamu yararına çalışan dernek” olarak kabul edilmiştir.

 

MADDE 30- Derneğin kurucuları şunlardır:

Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Mesleği Uyruğu Adresi
1 Füsun Akatlı Ankara, 1944 (öldü) Öğr. Görv. T.C. Meydan Sok. 16/1, Çankaya, Ankara
2 Oruç Aruoba Karamürsel, 1948 Asistan T.C. Hafta Sok. 7/A, Gaziosmanpaşa, Ankara
3 Zeynep Aruoba İstanbul, 1950 Asistan T.C. Hafta Sok. 7/A, Gaziosmanpaşa, Ankara
4 Prof. Dr. Nusret Hızır İstanbul, 1898 (öldü) Emekli Öğ.Üy. T.C. Kızılırmak Sok. No: 28, Ankara
5 Doç. Dr. İoanna Kuçuradi İstanbul,1936 Öğr.Üy. T.C. Ahmet Rasim Sok. 8/4, Çankaya, Ankara
6 Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu Malatya, 1910 (öldü) Öğr.Üy. T.C. Fenerbahçe, Dalyanaralığı 1/5 İstanbul
7 Prof. Dr. Suat Sinanoğlu İstanbul,1918 (öldü) Öğr.Üy. T.C. Bülten Sok. 48/5, K.Dere, Ankara
8 Doç. Dr. Cemal Yıldırım Kulp, 1925 (öldü) Öğr.Üy. T.C. ODTÜ Lojmanları, E2, Ankara

 

 

 

                               
 

TFK Bülteni

Yayın Listesi

Türkiye Felsefe Kurumu Derneği Yayınları

Adres:AHMET RASİM SOKAK 8/2, ÇANKAYA 06550 ANKARA TURKEY , TURKEY Tel. : +90 312 440 74 08 Fax: +90 312 441 02 97 e-mail:turkiyefelsefekurumu@gmail.com