Adres:AHMET RASİM SOKAK 8/2, ÇANKAYA 06550 ANKARA TURKEY , TURKEY Tel. : +90 312 440 74 08 Fax: +90 312 441 02 97 e-mail:turkiyefelsefekurumu@gmail.com